تلفن: 6-33117093-021

اورلود ترمیک

S06

ولتاژ نامی: 250V

حداکثر درجه حرارت: 150/05

آمپرمجاز / تعداد دفعات اتصال: 10/10000

آمپر / تعداد دفعات اتصال: 18/3000

آمپر / تعداد دفعات اتصال: 25/300

S05

ولتاژ نامی: 250V

حداکثر درجه حرارت: 150/05

آمپرمجاز / تعداد دفعات اتصال: 4/10000

آمپر / تعداد دفعات اتصال: 10/3000

آمپر / تعداد دفعات اتصال: 20/300

S01

ولتاژ نامی: 250V

حداکثر درجه حرارت: 150/05

آمپرمجاز / تعداد دفعات اتصال: 2.5/10000

آمپر / تعداد دفعات اتصال: 6.3/3000

آمپر / تعداد دفعات اتصال: 7.5/300

2AM KLIXON

ولتاژ نامی: 250V

حداکثر درجه حرارت: 125/05

آمپرمجاز / تعداد دفعات اتصال: 10/10000

آمپر / تعداد دفعات اتصال: 13/3000

آمپر / تعداد دفعات اتصال: 18/300

SY6

ولتاژ نامی: 440V * 3

حداکثر درجه حرارت: 150/05

آمپرمجاز / تعداد دفعات اتصال: 2.5/10000

آمپر / تعداد دفعات اتصال: 5/2000

آمپر / تعداد دفعات اتصال: 10/300

SH6

ولتاژ نامی: 250V

حداکثر درجه حرارت: 150/05

آمپرمجاز / تعداد دفعات اتصال: 13.5/10000

آمپر / تعداد دفعات اتصال: 35/2000

آمپر / تعداد دفعات اتصال: 42/300

2 دیدگاه دربارهٔ «اورلود ترمیک»

دیدگاهتان را بنویسید

پیمایش به بالا