پمپ کفکش SI-23 اسپیکو

مخصوص پمپاژ آبهای کثیف و آلوده بدون مواد ساینده