پمپ دائم کار S32-AX اسپیکو

طراحی شده برای دستگاههای ایرواشر