کفکش S18-A اسپیکو

مخصوص پمپاژ آبهای کثیف بدون مواد ساینده