پمپ های کفکش SP-8 با دهانه خروجی "3

مخصوص پمپاژ آب صاف