پمپ های کفکش SP-6 با دهانه خروجی "2

مخصوص پمپاژ آب صاف