پمپ های لجنکش SI-25 اسپیکو

مخصوص پمپاژ آبهای حاوی مواد ساینده