پمپ لجنکش  I-15(ovel) /I-25   اسپیکو

مخصوص پمپاژ لجنهای معمولی