پمپ های لجنکش C10-C12 اسپیکو

مخصوص پمپاژ لجنهای الیاف دار