تابلو کنترل تمام اتوماتیک هوشمند درابعاد متوسط  

(SPM 911 LCD(220V

(SPM 931 LCD(380V

 تابلو کنترل تمام اتوماتیک و هوشمنددر ابعاد متوسط با صفحه نمایش LCD رنگی برای نمایش کارکرد پمـپ، قابـلیت بـرنامه ریزی، گزارش و کنتـرل به وسیله (PC) برای راه اندازی و کنترل پمـپ های تـکفـاز (0.37kw – 2.2kw)و سه فاز (0.75kw - 4 kw)طراحی وساخته شده است قابلیت کنترل به صورت دستی و اتوماتیک به وسیله فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار