پمپ های سانتریفیوژ داب

NKM - NKP

پمپ هاي سانتريفيوژ يك تيكه با شفت ثابت
كاربرد
براي استفاده در:
• سيستم هاي آبرساني
• جهت گردش آب داغ در سيستم هاي گرمايش مركزي
• جهت گردش آب سرد در سيستم هاي سرمايشي و ايرواشرها
• جهت انتقال آب در زمين هاي كشاورزي ، باغ ها و محيط هاي
صنعتي
• سيستم پمپاژ سيالات

NKM-G / NKP-G

كاربرد
پمپ هاي سانتريفيوژ يك تيكه مدل NKM – G , NKP-G داراي كوپلينگي با قابليت استفاده در بسياري از كاربردها براي بكارگيري در:
• سيستم هاي آبرساني
• جهت گردش آب داغ در سيستم هاي گرمايش مركزي
• جهت گردش آب سرد در سيستم هاي سرمايشي و ايرواشرها
• جهت انتقال آب در زمين هاي كشاورزي ، باغ ها و محيط هاي صنعتي
• سيستم هاي پمپاژ سيالات
طراحي و ساخته شده اند .

KDN / KDN oversize

كاربرد
پمپ هاي سانتريفيوژ يك تيكه مدل KDN داراي كوپلينگي با قابليت استفاده در بسياري از كاربردها براي بكارگيري:
• جهت گردش آب داغ در سيستم هاي گرمايش مركزي
• جهت گردش آب سرد در ايرواشرها و سيستم هاي سرمايشي
• جهت انتقال آب در زمين هاي كشاورزي ، باغ ها و محيط هاي صنعتي
• سيستم پمپاژ سيالات
طراحي و ساخته شده اند .
با استفاده از سيستم كوپلينگ ارتجاعي ميتوان پمپ را به الكتروموتورهاي دو و يا چهار قطبي بر روي صفحه اي مطابق با استاندارد 23661 UNI EN كوپله كرد .

KDN

KDN oversize