خازن های دوکاتی

Image
Image
Image

خازنهای دوکاتی مخصوص سيستمهای روشنايی

خازنهای دوکاتی مخصوص الکتروموتور