مکانیکال سیل ایتالیایی آمبرا
Image

FG

FG

FA

FA

SIMPLEX

SIMPLEX

E1

E1

FP

FP
Image