پمپ اسپلش SPL-181-3 & SPL381-3 اسپیکو

مخصوص هوادهی استخرهای پرورش ماهی و تصفیه خانه ها